KRN LINES

Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması

KRNLINES KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

KVK Kanunu’nun 10. maddesinde veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünden bahsedilmiştir. Bu yükümlülük doğrultusunda KRNLINES Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni hazırlanmıştır.

KRN Denizcilik Nakliyat Ltd. Şti. (“Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla KVK Kanunu’na uygun olarak kişisel verilerinizi korumaktadır.

1. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenir?

Kişisel verileriniz hukuki ve ticari güvenlik, verilerinizin güvenle saklanması ve kanuna aykırı paylaşımını önlemek amacıyla KVK Kanunu m.4’de yer alan ilkelere ve m.5 ve m.6’daki şartlara uygun olarak muhafaza edilmektedir.

KRNLINES,

 • - ticari faaliyetlerini mevzuata ve Şirket Politikasına uygun olarak yerine getirmek,
 • - KRNLINES Topluluk Şirketlerinin ve iş ilişkisi kurulan gerçek kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak,
 • - ticari politikaları belirlemek,
 • - ticari itibarını korumak,
 • - insan kaynakları etkinliklerini yürütmek

Amacıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

2. İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabilir?

KRNLINES tarafından toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere,

 • - Şirket’in iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklere,
 • - Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
 • - Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • - Analiz, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız gerçek veya tüzel kişilere,
 • Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin aktarım amaçları sınırlı olmamak üzere; KRNLINES’ın hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

3. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

KRNLINES kişisel verilerinizi, faaliyetlerini sürdürmek, Şirket politikasına uyum sağlamak ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanarak toplamaktadır. Belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak, sözlü, yazılı, elektronik ve sair yollarla mevzuata uygun şekilde işlenmektedir.

4. KVK Kanunu’nda Yer Alan Haklarınız

Veri sahibinin sahip olduğu haklar, KVK Kanunu m.11’ de sayılmıştır.

Veri sahipleri,

 • - Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • - Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • - Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • - Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • - Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • - KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • - İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • - Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptirler.

Haklarınıza ilişkin talepleriniz için lütfen aşağıda yer alan başvuru formunu doldurunuz. Formu gerektiği gibi doldurmanız halinde başvurunuz en geç 30 gün içinde değerlendirilip cevap verilecektir.

Kişisel verilerinizin KRN Denizcilik Nakliyat Ltd. Şti. tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için aşağıda yer alan KRNLINES Topluluk Şirketleri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı okuyabilirsiniz

Yeniliklerden Ve Kampanyalardan Haberdar Olun